5 marca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowany wspólnie z norweskim Instytutem Badań Klimatu i Środowiska NILU i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021.

Uczestnicy konferencji podczas wykładu nt. wdrożenia QA/QC

Fot. 1. Uczestnicy konferencji

W imieniu Damiana Jakubika p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgromadzonych gości powitała Anna Katarzyna Wiech – Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, natomiast w imieniu partnera norweskiego wprowadzenie do konferencji wygłosili Aasmund Fahre J. Vik – p.o. Dyrektora Generalnego Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU oraz Cristina de Brito Beirao Guerreiro – Dyrektor ds. naukowych Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele grona naukowego, m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk i Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa i goście z Norwegii, wiodący w realizacji prac w ramach projektu.

Barbara Toczko – Kierownik Projektu i Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na tle prezentacji nt. nowej sieci pomiarów

Fot. 2. Barbara Toczko – Kierownik Projektu i Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na tle prezentacji nt. nowej sieci pomiarów

W trakcie konferencji zaprezentowano efekty polsko-norweskiej współpracy, w tym:
•    koncepcję modernizacji i optymalizacji pomiarów depozycji w Polsce;
•    nową sieć pomiarową wraz z  urządzeniami do pomiarów depozycji;
•    koncepcję uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji;
•    wytyczne do wykonywania oceny depozycji atmosferycznej;
•    stronę internetową do udostępniania danych o chemizmie opadów atmosferycznych za pośrednictwem portalu „Jakość Powietrza”

Uczestnicy konferencji prasowej

Fot. 3. Uczestnicy konferencji prasowej

Przed rozpoczęciem konferencji podsumowującej, odbyła  się również konferencja prasowa z udziałem Barbary Toczko – Kierownika Projektu i Zastępcy Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Piotra Bogusza – Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Aasmunda Fahre J. Vika – p.o. Dyrektora Generalnego Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU oraz Cristiny de Brito Beirao Guerreiro – Dyrektora ds. naukowych Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU.

Cristina de Brito Beirao Guerreiro – Dyrektor ds. naukowych Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU na tle prezentacji nt. działalności NILU

Fot. 4. Cristina de Brito Beirao Guerreiro – Dyrektor ds. naukowych Instytutu Badań Klimatu i Środowiska NILU na tle prezentacji nt. działalności NILU

Informacja o podsumowaniu wieloletniej, efektywnej współpracy, opublikowana została w artykule na stronie internetowej norweskiego partnera projektu.

Celem projektu było jednoczesne  zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania w taki sposób, by możliwe było wykonywanie badań w sposób ujednolicony w skali kraju, w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe. Nowy system, poprzez poszerzenie zakresu prowadzonych pomiarów, dobór odpowiednich metodyk analitycznych, jak również wypracowanie nowego sposobu podejścia do analizy danych pomiarowych odpowiada na aktualne potrzeby krajowe i międzynarodowe w zakresie dostępu do informacji o składzie opadów atmosferycznych.
System ten umożliwia m.in:
•    monitorowanie zmian ładunków substancji deponowanych do podłoża na obszarze Polski,
•    wytwarzanie informacji o depozycji substancji do podłoża istotnych dla gospodarki wodnej, rolnej i leśnej,
•    wytwarzanie informacji o depozycji substancji na potrzeby Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (programu EMEP) i Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM) oraz na potrzeby wypełnienia wymagań prawa Unii Europejskiej.

Uczestnicy konferencji