Deklaracja dostępności strony internetowej projektu pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa projektu pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Szmyt.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 369-23-30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku potrzeby pomocy w uzyskaniu dostępu do treści lub jej odbioru, oraz w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dotyczącej depozycji atmosferycznej, funkcjonującej w ramach portalu Jakość Powietrza, prosimy o kontakt z sekretariatem Departamentu Monitoringu Środowiska poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 574 27 00.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 574 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15.

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy, ul. Bitwy  Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa.

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją  miejską, autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14,  15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskie j” . Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren  siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej – po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla  pojazdów.  Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest  przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony.  Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na  miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby  niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (przyciski w windach są  opisane alfabetem Braille’ a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o  położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, piętro 12, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe i drzwi obrotowe, szklane nieoznaczone kontrastowymi pasami. Recepcja i windy znajdują się po lewej stronie od wejścia, korytarz jest szeroki. Przejście do wind zabezpieczone jest bramkami, jedna z nich jest odblokowywana przez recepcjonistę i może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

Cztery windy umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po  budynku, siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ znajduje się na 12 piętrze.

W siedzibie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w części ogólnej mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi  i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory.  W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.