Deklaracja dostępności strony internetowej projektu pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa projektu pn. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15.

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Deres.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 369-20-84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 574 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, piętro 12, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe i drzwi obrotowe, szklane nieoznaczone kontrastowymi pasami. Recepcja i windy znajdują się po lewej stronie od wejścia, korytarz jest szeroki. Przejście do wind zabezpieczone jest bramkami, jedna z nich jest odblokowywana przez recepcjonistę i może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

Cztery windy umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po  budynku, siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ znajduje się na 12 piętrze.

W siedzibie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w części ogólnej mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi  i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory.  W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.